UBiZO Bydgoszcz - przeglądy, świadectwa energetyczne
(21kB) (148kB)
O firmie Audyt energetyczny Przeglądy Referencje Kontakt
>

Ustawa Prawo Budowlane nakłada na właścicieli i zarządców nieruchomości odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z prawem przeglądy techniczne obiektów. Mają oni obowiązek dotrzymania ustawowych terminów przeglądów technicznych, ustalenia harmonogramu planowanego przeglądu oraz usunięcia stwierdzonych uszkodzeń i uzupełniania braków.

Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane wprowadziła także obowiązek przeglądów technicznych budynków, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2.

Nasza firma wykonuje wszelkie przeglądy wymagane prawem:


  • Okresową kontrolę, co najmniej raz w roku, polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
  • Przeglądy dwa razy w roku budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2 000 m2 lub powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2
  • Okresową kontrolę, co najmniej raz na 5 lat, polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia
  • Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów
  • Sprawowanie obowiązków kierownika budowy
  • Sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
  • Przegląd dokumentacji obiektów pod względem zgodności z przepisami

Pełen tekst Ustawy Prawo Budowlane do pobrania


(1kB)